آهنربا شبکه ای ( شبکه مغناطیسی ) ساخته شده :


ازآهن ربا تسمه و واشر آهنی که در کنار هم تشکیل شبکه مغناطیسی داده


وضایعات آهن ( میخ – پیچ و …. ) را گرفته ومانع ورود آن به داخل دستگاه تزریق پلاستیک می شود.


آهن ربا شبکه ای به دو صورت تسمه ای و واشری ساخته می شود .


 نوع واشری آن می توان مواد عبوری بزرگتر ودر نوع تسمه ای آن مواد ریزتری عبورداده می شود.


از آهن ربا شبکه ای علاوه بر داخل قیف دستگاه تزریق پلاستیک به عنوان الک ( آبکش ) مغناطیسی  در صنعت ( چای – شکر و… ) هم استفاده می شود .