فریت سخت ساخته شده از قالب و مخلوط پودر درحدود%۸۰اکسیدآهن و درحدود۲۰%کربنات استرانسیوم.


برخی از مواد افزودنی مانند کبالت (Co)  ولانتانیم برای بهبود عملکرد مغناطیسی .


ازویژگیهای این مگنت میتوان چندعامل را نامبرد که عبارتند از: مواد خام اولیه به وفور در دسترس – ارزان ترین هزینه در میان خانواده آهنربا های دائم – چگالی کم –  پایداری عالی شیمیایی .


کار در دمای بالای ۳۰۰ درجه سانتی گراد وضد خورندگی .


آهنرباهای فریت به سه روش تولید میشوند :


۱- مرطوب ناهمسانگرد ۲- خشک ناهمسانگر ۳- خشک همسانگرد  .


 نمودارجریان تولیدبرای مرطوب ناهمسانگرد فریت :

آماده سازی مواد اولیه – مخلوط – قبل از پخت – آسیاب پودر – مطبوعات تحت میدان مغناطیسی – پخت – ماشین – تمیز کردن – مغناطیس – بازرسی نهایی – بسته بندی – انبارداری .


 نمودار جریان تولید برای خشک ناهمسانگرد فریت :

آماده سازی موادد اولیه – مخلوط – قبل از پخت – آسیاب پودر – خشک کردن وگرانوله – مطبوعات تحت میدان مغناطیسی – پختت – ماشین – تمیز کردن – مغناطیسی – بازرسی نهایی – بسته بندی – انبارداری .


نمودار جریان تولید برای خشک همسانگرد فریت :

 مخلوط – قبل از پخت – آسیاب پودر – پرس بدون میدان مغناطیسی -پخت – ماشین – تمیز کردن- مغناطیسی – بازرسی نهایی – بسته بندی – انبارداری