ازتسلامتر به منظور:


اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی  DC و AC و مقایسه فیلد میدان در قسمت های مختلف یک آهن ربا یا دستگاه های مغناطیسی و مقایسه شدت میدان دو آهن ربا استفاده میشود .


در مدل های بالا و ژاپنی این دستگاه چگالی شار مغناطیسی مستقیم و چگالی شار مغناطیسی متناوب هم قابل اندازه گیری میباشد .


واحد نمایش میلی تسلا (mt)  یا گوس (G) میباشد .


واحد هایی که در هنگام کار با این دستگاه ودر عرصه مغناطیس نیاز است خدمتتان معرفی میشود :


 یک تسلا = ده هزار گوس ( وبرمترمربع )


  G 10000 = 1T


 یک میلی تسلا  =  ده گوس


 ۱mt  =  ۱۰ G