از قلم تست رنگ شدگی ماشین جهت تشخیص رنگ شدگی ماشین استفاده می شود .


به این معنی که ماشین تصادف داشته وبه بدنه ماشین ضربه وارد شده است یا نه بتونه دارد یا نه


این وسیله کاربرد آسانی دارد ومدت زمان استفاده از این محصول مادام العمر است .


حجم کمی دارد (مقداری از خودکار بزرگتر) در گذشته اینکار به صورت تجربی ویاحدس و گمان انجام می شد.


که طبیعتا درصد خطا بسیار بالا بود  ولی با این محصول کمتر از ده دقیقه تمام بدنه ماشین را می توان از


لحاظ رنگ شدگی تست کرد .