از آهن ربای آنتنی جهت برداشتن قطعات آهنی از جاهایی که به راحتی قابل دسترس نیست


مثل افتادن پیچ یا قطعات دیگر آهنی در داخل موتور ماشین


یا بیرون آوردن قطعات آهنی از داخل چاه


یا نرده های روی جوی آب که مانع رسیدن دست به قطعه آهنی میشوداستفاده میشود


آهن ربا آنتنی در ابعاد واشکال مختلف وقدرت های مختلفی ساخته میشود


که از لحاظ رنگ آمیزی بستگی به نظر خریدار واز لحاظ قدرت آهن ربای بکار رفته


در آن بسته به وزن قطعه آهنی که باید آهن ربایی که در سر آهنربای آنتنی کار شده است توانایی جذب وجابجایی آن را داشته باشد دارد .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: