آهن ربا های فرم دار آهن رباهایی هستند :


که آهنربا در داخل یک فرمی از آهن قرار گرفته است .


 این کار باعث ایجاد سه ویژگی میشود:


 یکی محافظت از آهن ربا در مقابل ضربه و شکستن


دومی قوی تر شدن آهن ربا به دلیل قرار گیری در آهن


 سومی یک طرف دیگر فرم را می توان رزوه تعبیه کرد جهت بستن بیچ وبستن آن وثابت کردن در جایی که نیاز است .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: