برای جذب قطعات تیز وبرنده آهنی که توسط گاو بلعیده شده است


به گاو می بایست آهن ربا دامی خوراند که خوراندن آهن ربا دامی به گاو باعث میشود :


خطرات احتمالی جسم خارجی و عفونت روده اتلاف دام های گران قیمت و اصلاح شده گوشتی وشیری رااز بین ببرد


ودر کل خوراندن مگنت دامی به گاو نوعی بیمه کردن وایجاد مصونیت تا زمان کشتار است


و کاهش تلفات را در پی دارد ودر آخر توصیه میشود در کف محل ریختن علوفه و غذای دام بلوک های آهن ربایی گذاشته شود تا به جذب قطعات آهنی کمک نماید  .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: