از انبر مغناطیس جهت برداشتن قطعات آهنی از زیر دستگاه پرس استفاده می شود .


این انبر به راحتی قطعه آهنی را گرفته وبا اهرمی که در روی آن تعبیه شده است بعد از بیرون آوردن قطعه از زیر دستگاه پرس با فشار دادن اهرم به راحتی قطعه آهنی جدا می شود .


انبر مغناطیسی با توجه به وزن قطعه آهنی که باید جذب کند و جابجا کند متفاوت است .


که در سه نوع  تک آهن ربایی – دو آهن ربایی – سه آهن ربایی ساخته می شود .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: