این دستگاه باعث می شود:


که ذرات ریز فلزی داخل موتور ماشین که از روغن برگشتی موتور به فیلتر روغن وارد می شود


را جذب کندو این ذرات را در دیواره فیلتر روغن نگه داشته


و مانع ورود دوباره آنها به داخل چرخه روغن در موتور می شود.

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: