از گونیا وشاقول مغناطیسی :


جهت گونیا وشاقول کردن اسکلت ها و چهار چوب های آهنی استفاده میشود .


با کمک گرفتن از این دو وسیله کار شاقول و گونیا کردن چهار چوب های آهنی به راحتی انجام میشود


 و نیاز به نگهداری گونیا و شاقول توسط شخص دومی را ندارد


وبا توجه به استفاده از آهن ربا در این دو محصول باعث می شود خود گونیا وشاقول به چهار چوب آهنی چسبیده وباعث راحتی در کار می شود

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: